Podmínky užívání

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) představují obecné podmínky užívání služby Virtual Cemetery (dále jen „Virtual Cemetery“ nebo „Služba“) a upravují práva a povinnosti jednotlivých uživatelů Virtual Cemetery, vztah mezi uživateli této Služby a jejím provozovatelem, jakož i vztah mezi provozovatelem Virtual Cemetery a dalšími osobami využívajícími jiným způsobem tuto Službu.

 

Tyto Podmínky jsou pro uživatele Virtual Cemetery závazné a uživatel s nimi vyjadřuje svůj výslovný souhlas při své první registraci do Virtual Cemetery. Podmínky užívání Virtual Cemetery platí a jsou závazné v plném rozsahu i pro neregistrované uživatele Virtual Cemetery, jakož i pro další osoby využívající jiným způsobem tuto Službu. Neregistrovaný uživatel a další osoba vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami tím, že Službu začne užívat.

 

Uživatel Virtual Cemetery bere závaznost těchto Podmínek na vědomí a zavazuje se tyto Podmínky v plném rozsahu dodržovat.

 

 

I. Definice pojmů:


 1. Pojmem „Virtual Cemetery“ je myšlena internetová aplikace dostupná na webových stránkách www.virtual-cemetery.com a veškeré na ní provozované služby.
 2. Pojem „uživatel“ zahrnuje registrovaného i neregistrovaného uživatele a rovněž i jakoukoliv další osobu užívající jakýmkoliv jiným způsobem Virtual Cemetery.

 3. „Profilem“ uživatele je myšlen veškerý obsah a informace nashromážděné a zveřejněné uživatelem ke konkrétní osobě na Virtual Cemetery.

 4. „Provozovatelem“ Virtual Cemetery je společnost CEMETNET s.r.o., IČ: 281 40 761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 19917.

 

 

II. Registrace uživatele

 

 1. Uživatel je oprávněn vytvořit si vlastní uživatelský účet, který mu umožňuje zejména vytvářet a upravovat profily osobností a událostí, včetně možnosti vložit do nich obrázky, videa a odkazy. Po registraci lze také dobíjet kredity a psát vzkazy přímo do profilů či přidávat vlastní vzpomínky.
 2. Uživatel je povinen při registraci svého účtu na Virtual Cemetery uvést své pravé osobní údaje. Své osobní údaje, zejména pak kontaktní údaje, je uživatel povinen udržovat přesné a aktuální.
 3. Uživatel není oprávněn vytvářet více než jeden osobní účet a bez povolení nevytvoří účet ani pro žádnou jinou osobu. Pokud je účet uživatele provozovatelem Virtual Cemetery zablokován nebo zrušen, nevytvoří uživatel bez souhlasu provozovatele účet jiný.
 4. Virtual Cemetery může užívat v zásadě jakákoliv osoba, která je k tomu rozumově a volně vyspělá. Virtual Cemetery by nicméně neměly užívat osoby mladší 12 let.
 5. Virtual Cemetery je zakázáno užívat osobám, které byly odsouzeny za některý z trestných činů narušujících soužití lidí, tj. např. za trestný čin hanobení lidských ostatků; násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci; nebezpečné vyhrožování; nebezpečné pronásledování; hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob; podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
 6. Registrovaný uživatel nesdělí nikomu své heslo, neumožní nikomu přístup ke svému účtu ani nepodnikne žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost jeho účtu.
 7. Registrovaný uživatel nepřenese svůj účet včetně jakéhokoliv profilu nebo aplikace, kterou spravuje, na jiného uživatele bez předchozího písemného svolení provozovatele.
 8. Pokud registrovaný uživatel vybere pro svůj účet uživatelské jméno nebo jiné označení, které zasahuje do práv k duševnímu vlastnictví třetích osob, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele k neprodlené nápravě nebo takový účet zrušit.
 9. Registrace uživatele je zcela dobrovolná, bezplatná a ze strany provozovatele Virtual Cemetery nepodléhá žádnému předchozímu schválení ani kontrole správnosti vkládaných osobních údajů.

 

 

III. Oprávnění a profily uživatelů

 

 1. Registrovaný uživatel může zejména vytvářet neomezené množství profilů, včetně osobností a událostí, pro které již profily existují. Po vytvoření profilu osobnosti nebo události se uživatel stává jeho správcem. Další úpravy tohoto profilu může provádět pouze uživatel a v případech stanovených v těchto Podmínkách také provozovatel.
 2. Registrovaný uživatel s profilem Normal může zejména samostatně vytvářet profily pro osoby a události nebo komentovat již vytvořené profily pomocí veřejných vzkazů a do profilů vkládat jeden profilový obrázek. Registrovaný uživatel si může také dobíjet kredity, za které může vkládat k profilům své osobní vzpomínky společně s drobnými dárky. Výčet oprávnění uživatele s profilem Normal je pouze demonstrativní a v průběhu existence Služby se může s ohledem na její vývoj různě měnit, rozšiřovat nebo zužovat.
 3. Jakmile množství kreditů registrovaného uživatele jednou přesáhne 100, stane se z něj automaticky uživatel s profilem Gold. Gold uživatel navíc oproti normálnímu uživateli může zejména přidat do profilu další obrázky, videa a navíc odkazy na jiné internetové stránky a také je oprávněn profil uzamknout proti změnám. Uživatel s profilem Gold má také možnost vytvořit z profilu parte a odeslat ho svým blízkým.
 4. Dobité kredity fungují jako předplatné. Po dobití 100 kreditů získá uživatel nejen profil Gold, ale všech 100 kreditů mu zůstane k dispozici pro výměnu za dárky nebo jiné služby. Každý dárek nebo službu lze získat za určitý počet kreditů. Profil Gold uživateli zůstává i po vyčerpání kreditů. Výčet oprávnění uživatele s profilem Gold je pouze demonstrativní a v průběhu existence Služby se může s ohledem na její vývoj různě měnit, rozšiřovat nebo zužovat.
 5. Uživatel, který u jakéhokoliv profilu vymění své kredity za dárky nebo služby, tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li následně z jakéhokoliv důvodu ke smazání příslušného profilu, budou spolu s tím smazány i jím zakoupené dárky nebo služby, přičemž uživatel nemá v takovém případě nárok na vrácení kreditů, které na tyto dárky nebo služby využil. Bude-li příslušný profil smazán samotným provozovatelem, může provozovatel v odůvodněných případech a na základě předchozí žádosti uživatele rozhodnout o tom, že uživateli budou vráceny kredity, které na dárky nebo služby u daného profilu využil.
 6. Každý uživatel je oprávněn zapálit zdarma svíčku u jakéhokoli profilu. Ta pak hoří předem stanovený počet dnů a další svíčku je možné zapálit tímtéž uživatelem až po uplynutí této doby. Pokud uživatelem vytvořený profil získá 1000 zapálených svíček, bude provozovatelem uzamčen proti změnám a pro jeho změny je potřeba kontaktovat provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo uzamknout dle svého uvážení rovněž i jakýkoliv jiný profil uživatele, u kterého tak shledá žádoucím. Uzamknutí profilu znamená, že uživatel, který jej vytvořil, není oprávněn nadále jednostranně měnit bez souhlasu provozovatele jeho obsah.
 7. Neregistrovaný uživatel má zejména možnost zdarma zapálit komukoli svíčku a má také přístup ke všem vytvořeným profilům.

 

 

IV. Platební podmínky

 

 1. Kredity lze dobíjet pomocí SMS zprávy, platební kartou nebo převodem na účet. Minimální částka pro dobití kreditu je 20,- Kč. Maximální částka u dobíjení pomocí SMS je 700,- Kč, u dobíjení platební kartou nebo převodem na účet není maximální omezení. K provedeným platbám může uživatel získat fakturu pomocí odkazu v historii profilu uživatele.
 2. Kredit se považuje za uhrazený, jakmile je uživatelem zaslaná částka připsána na příslušný účet provozovatele. Současně dojde k promítnutí dobití kreditu přímo na účtu uživatele.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv pochybení v platbě, ke kterému dojde před okamžikem připsání částky na příslušný účet provozovatele, tedy před tím, než je kredit považován za uhrazený. Důvodem je skutečnost, že platby jsou prováděny prostřednictvím třetích osob, které nesou za provedení platby odpovědnost, a u nich je tak třeba uplatnit právní nároky vzniklé uživateli v souvislosti s neprovedením či jiným pochybením v platbě.
 4. Uživatel bere výslovně na vědomí, že kredity nelze převádět zpět na finanční částku a že tudíž nemá právní nárok na vrácení finančních částek uhrazených za kredity a tyto kredity je tak třeba spotřebovat. Pokud by však v některých případech (zejména tehdy, pokud by provozovatel shledal v konkrétním případě takový postup jako odůvodněný) došlo k vrácení finančních částek uhrazených za zakoupené kredity uživateli, je uživatel v takovém případě povinen nahradit provozovateli veškeré náklady a výdaje spojené s vrácením finanční částky zpět uživateli, nejméně však částku ve výši 15,- EUR, resp. částku tomu v případě jiné měny odpovídající. Příslušná částka na náklady a výdaje spojené s vrácením finanční částky bude uživateli odečtena přímo z jeho kreditů a na uživatelem sdělený bankovní účet bude vrácen pouze příslušný rozdíl. Pokud nebude odečtení možné, je uživatel povinen předem poskytnout provozovateli příslušnou zálohu na náklady a výdaje spojené s vrácením finanční částky.

 

 

V. Obsah zveřejňovaný uživatelem

 

 1. Uživatel je oprávněn zveřejňovat na Virtual Cemetery v zásadě jakýkoliv obsah a informace. Uživatel však tímto bere výslovně na vědomí, že Virtual Cemetery je pietním místem, určeným k uctívání a vzpomínce na zemřelé, a zavazuje se proto dodržovat pietní charakter tohoto místa. Uživatel se v této souvislosti zavazuje, že se při zveřejňování obsahu a informací vyhne jakýmkoliv vulgarismům, urážlivým, nenávistným, násilným, ponižujícím či jinak nevhodným obsahům. Obsah a informace zveřejňované uživatelem by měly být pravdivé. Zveřejňování vědomě nepravdivých informací je zakázáno.
 2. Uživatel je při zveřejňování obsahu a informací dále povinen respektovat a neporušovat žádná práva plynoucí z duševního vlastnictví, autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob. Uživatel je tak zejména povinen neporušovat práva k registrovaným ochranným známkám, neužívat protiprávně cizí autorská díla a nepresentovat urážlivý nebo jinak nevhodný text o jiných osobách.
 3. Provozovatel Virtual Cemetery neodpovídá vůči uživatelům ani vůči jakýmkoliv třetím osobám za obsah či informace zveřejněné uživatelem nebo jinou osobou na Virtual Cemetery, neboť zveřejňování obsahu a informací nepodléhá ze strany provozovatele žádné předchozí cenzuře ani korektuře. Provozovatel tak nenese a nemůže nést odpovědnost za jakýkoliv urážlivý, nevhodný, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah nebo informace, se kterými je možné se na Virtual Cemetery setkat. Za obsah a informace zveřejňované na Virtual Cemetery jsou odpovědní pouze samotní uživatelé, kteří příslušný obsah a informace na Virtual Cemetery zveřejňují.
 4. Zjistí-li uživatel, že na Virtual Cemetery byl v rozporu s  těmito Podmínkami zveřejněn obsah nebo informace, která porušuje práva plynoucí z duševního vlastnictví, autorská, osobnostní nebo jiná práva uživatele nebo třetích osob, je oprávněn na tuto skutečnost upozornit provozovatele a to prostřednictvím nahlášení závadného obsahu. Provozovatel Virtual Cemetery vyzve v takovém případě příslušného uživatele, který se porušení těchto práv dopustil, k nápravě nebo vysvětlení, případně je oprávněn takový obsah nebo informaci rovnou odstranit. To stejné platí v případě, kdy porušení těchto práv zjistí samotný provozovatel v rámci své vlastní kontrolní činnosti, jakož i v případě, kdy na porušení těchto práv bude provozovatel upozorněn jiným způsobem třetími osobami. Při opakovaném porušení práv plynoucích z duševního vlastnictví, autorských, osobnostních nebo jiných práv třetích osob ze strany uživatele je provozovatel oprávněn zrušit uživateli účet.
 5. Jestliže provozovatel z výše uvedených důvodů odstraní obsah nebo informace, avšak uživatel je přesvědčen, že se tak stalo neoprávněně, má možnost podat proti postupu provozovatele stížnost a požadovat vyšetření.
 6. Uživatel je vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Virtual Cemetery zveřejní. Poruší-li však uživatel při zveřejňování obsahu nebo informací na Virtual Cemetery právní předpisy nebo tyto Podmínky, je provozovatel Virtual Cemetery oprávněn jednostranně měnit, upravovat, blokovat či jiným způsobem zasahovat do uživatelem zveřejněného obsahu a informací, včetně smazání celých jednotlivých profilů vytvořených uživatelem.
 7. Uživatel tímto poskytuje provozovateli Virtual Cemetery pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou jeho vzkazy, texty, fotografie a videa, výslovnou nevýhradní, neomezenou, převoditelnou a bezúplatnou celosvětovou licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího duševnímu vlastnictví, který uživatel zveřejní na Virtual Cemetery nebo v souvislosti s ním (dále jen „Licence k duševnímu vlastnictví“). Tato Licence k duševnímu vlastnictví končí, jakmile uživatel odstraní obsah podléhající duševnímu vlastnictví ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy je tento obsah jakýmkoliv způsobem sdílen s ostatními uživateli. V takovém případě končí Licence k duševnímu vlastnictví odstraněním obsahu z účtu posledního uživatele, který jej sdílel. Uživatel bere tímto na vědomí, že jím odstraněný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu. Licence k duševnímu vlastnictví nekončí rovněž v případě, kdy ze strany provozovatele dojde k uzamčení profilu, tj. po zapálení určitého počtu svíček u daného profilu. Při uzamčení profilu získává provozovatel Virtual Cemetery na časově neomezenou dobu výhradní, neomezená, převoditelná a bezúplatná celosvětová majetková (užívací) práva k veškerému obsahu a informacím zveřejněným uživatelem na příslušném profilu. Vlastníkem obsahu a informací zveřejněných na příslušném profilu však i v případě uzamčení profilu zůstává uživatel, který jej vytvořil.

 

VI. Bezpečnost a provozování Služby

 

 1. Cílem provozovatele Virtual Cemetery je zajistit bezpečnost této Služby. Bezpečnost Služby však není schopen provozovatel garantovat, neboť do této Služby může být uživateli nebo jinými osobami různými způsoby zasahováno. Provozovatel tak za bezpečnost Virtual Cemetery neodpovídá a nenese ani odpovědnost za škody způsobené uživatelům nebo jiným osobám v důsledku narušení bezpečnosti této Služby.
 2. Za účelem zachování maximální bezpečnosti Virtual Cemetery je každý uživatel povinen dodržovat zejména následující pravidla:
  1. nenahrávat na Virtual Cemetery viry ani jiné škodlivé kódy
  2. nepokoušet se zjistit přihlašovací údaje ani získat jiným způsobem přístup k účtu patřícímu někomu jinému
  3. nešikanovat, nezastrašovat ani neobtěžovat žádného jiného uživatele
  4. nepoužívat Virtual Cemetery k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním
  5. neshromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů nebo jinak získávat přístup k Virtual Cemetery pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez předchozího výslovného písemného svolení provozovatele
  6. nezveřejňovat na Virtual Cemetery nevyžádaná obchodní sdělení, například spam
  7. nevyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Virtual Cemetery, jako je útok s cílem odepření Služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Virtual Cemetery
  8. nezveřejňovat na Virtual Cemetery obsah nebo informace nebo podnikat jiné kroky zasahující do práv třetích osob nebo jinak porušující právní předpisy nebo tyto Podmínky
  9. nenapomáhat k porušování těchto Podmínek nebo právních předpisů ani je nepodněcovat
 3. Snahou provozovatele je zajistit permanentní provoz Virtual Cemetery. Uživatel však bere na vědomí, že není v možnostech provozovatele Virtual Cemetery garantovat, že při poskytování Služby nedojde po určitou dobu k částečným nebo celkovým výpadkům Služby nebo její jiné nefunkčnosti a to z důvodů technických selhání nebo z důvodů její aktualizace, úpravy, změn apod. K přerušení funkčnosti Služby může dojít rovněž i neoprávněným působením třetích osob nebo z důvodu vyšší moci. Vzhledem k tomu, že služba je uživatelům poskytována na základě dobrovolnosti a v zásadě bezúplatně, neodpovídá provozovatel Virtual Cemetery za žádné škody vzniklé uživatelům v souvislosti s nefunkčností Služby, když vzhledem k charakteru Služby není ani pravděpodobné, že by vůbec nějaká škoda mohla uživatelům v důsledku její nefunkčnosti vzniknout. Uživatel bere tímto možnost výše uvedené nefunkčnosti Služby na vědomí, je s ní srozuměn a vzdává se vůči provozovateli jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku nefunkčnosti Služby.
 4. Provozovatel nemá možnost ovlivnit ani určovat chování uživatelů na Virtual Cemetery. Chování ani jiné jednání uživatelů není podrobeno předchozí cenzuře ani schválení ze strany provozovatele. Provozovatel tudíž neodpovídá za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím Virtual Cemetery zveřejňují, přenášejí nebo sdílejí. Provozovatel nenese odpovědnost za chování uživatelů Virtual Cemetery on-line ani off-line. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené uživateli nebo jiným osobám protiprávním jednáním jiného uživatele nebo jeho jednáním v rozporu s těmito Podmínkami.
 5. Provozovatel Virtual Cemetery je vděčný za jakékoliv ohlasy nebo návrhy uživatelů týkající se služby Virtual Cemetery. Uživatel však bere tímto na vědomí, že provozovatel může jeho ohlasy nebo návrhy použít bez nároku na honorář pro uživatele, stejně tak jako uživatel nemá povinnost žádné ohlasy nebo návrhy provozovateli Virtual Cemetery poskytovat.

 

 

VII. Osobní údaje

 

 1. Uživatel tímto bere na vědomí, že provozovatel za účelem vedení účtu uživatele shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které uživatel uvede při registraci účtu nebo později a jakými je zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje, datum narození, login apod.(dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje jsou provozovatelem zpracovávány elektronickými prostředky automatizovaným způsobem nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem a to po dobu poskytování Služby uživateli. Po ukončení smluvního vztahu s uživatelem jsou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k uplatnění případných práv a povinností ze smluvního vztahu.
 2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám podílejícím se na provozování Služby. Jiným osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo za účelem nabízení obchodu nebo služeb.
 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a uživatel tímto uděluje provozovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Uživatel nacházející se mimo území České republiky tímto souhlasí s předáním a zpracováním svých osobních údajů v České republice.
 4. Provozovatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
 5. Uživatel je oprávněn požadovat po provozovateli přístup (informace) k jeho osobním údajům a jejich opravu. Správce má právo požadovat za poskytnutí přístupu (informace) přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí přístupu (informace). Každý uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele shledána oprávněnou, odstraní provozovatel neprodleně závadný stav.
 6. Uživatel tímto souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a jiných informací souvisejících se Službou Virtual Cemetery prostřednictvím svého účtu nebo na svou elektronickou nebo jinou kontaktní adresu.

 

 

VIII. Řešení sporů

 

 1. Tyto Podmínky a jakékoliv jiné právní vztahy vzniklé v souvislosti s jiným užíváním nebo provozováním Virtual Cemetery se řídí právem České republiky.
 2. Uživatel a provozovatel tímto souhlasně prohlašují, že případné spory mezi nimi budou nejprve řešeny smírnou cestou s cílem dosažení vzájemné dohody o způsobu řešení daného sporu.
 3. Nebude-li smírné řešení sporu možné, platí, že veškeré právní nároky nebo jiná oprávnění vůči provozovateli vzešlé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s jiným užíváním nebo provozováním Virtual Cemetery je uživatel povinen uplatnit pouze u obecného soudu provozovatele v České republice, kterým je věcně příslušný Okresní nebo Krajský soud v Českých Budějovicích, tedy soud sídla provozovatele.
 4. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoliv případné právní spory mezi ním a provozovatelem budou rozhodovány věcně příslušným soudem v Českých Budějovicích, tj. buď Okresním soudem v Českých Budějovicích nebo Krajským soudem v Českých Budějovicích.

 

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto Podmínky představují úplnou smlouvu uzavřenou mezi provozovatelem a uživatelem týkající se služby Virtual Cemetery. Pokud by kterákoliv část těchto Podmínek pozbyla platnosti nebo účinnosti nebo se ukázala jako neplatná nebo neúčinná, zůstávají všechny ostatní části plně v platnosti a účinnosti. Jakékoliv dodatky k těmto Podmínkám musí být učiněny písemně.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv s ohledem na aktuální potřeby (zejména s ohledem na změnu právních předpisů, z administrativních důvodů, z důvodu opravy nepřesného vyjádření nebo z důvodu reakce na aktuální vývoj nebo požadavky uživatelů) aktualizovat (měnit). Změna těchto Podmínek probíhá tím způsobem, že uživatel bude před účinností změny Podmínek na příslušné změny předem upozorněn. Bude-li uživatel užívat Službu i po nabytí účinnosti změny Podmínek, platí, že se změnou Podmínek vyjádřili svůj výslovný souhlas. Pokud uživatel nebude souhlasit se změnou Podmínek, je oprávněn až do okamžiku nabytí účinnosti změny Podmínek zrušit svůj účet a tím ukončit smluvní vztah s provozovatelem. Pokud si uživatel nezruší svůj účet nejpozději do okamžiku nabytí účinnosti změny Podmínek, platí, že se změnou podmínek vyjádřil svůj výslovný souhlas. Uživatel bere tímto na vědomí, že provozovatel Služby není technicky schopen zajistit provozování Služby pro jednotlivé uživatele za různých Podmínek.
 3. V případě porušení právních předpisů, některého ustanovení nebo smyslu těchto Podmínek nebo v případě, že uživatel vystaví provozovatele riziku nebo možnosti správního, trestního nebo jiného postihu, je provozovatel oprávněn přestat poskytovat uživateli část funkcí nebo všechny funkce služby Virtual Cemetery. Na tuto skutečnost bude uživatel vhodným způsobem upozorněn, např. e-mailem nebo při následujícím pokusu o přístup k jeho účtu. Provozovatel je v takovém případě rovněž oprávněn zrušit bez předchozího upozornění účet uživatele.
 4. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení účtu uživatele, ať již tedy ze strany uživatele nebo provozovatele, pozbývají tyto Podmínky nadále platnosti, s výjimkou ustanovení týkajících se licenčních ujednání a dalších ustanovení, z jejichž povahy nebo smyslu plyne, že mají zůstat v platnosti i nadále. Uživatel nemá v případě zrušení účtu nárok na vrácení nevyčerpaného kreditu. V odůvodněných případech a na žádost uživatele však může provozovatel rozhodnout o tom, že nevyčerpaný kredit bude uživateli vrácen zpět na jím uvedený bankovní účet. V takovém případě je však uživatel povinen nahradit provozovateli veškeré náklady a výdaje spojené s vrácením finanční částky zpět uživateli, nejméně však částku ve výši 15,- EUR, resp. částku tomu v případě jiné měny odpovídající. Příslušná částka na náklady a výdaje spojené s vrácením finanční částky bude uživateli odečtena přímo z jeho kreditů a na uživatelem sdělený bankovní účet bude vrácen pouze příslušný rozdíl. Pokud nebude odečtení možné, je uživatel povinen předem poskytnout provozovateli příslušnou zálohu na náklady a výdaje spojené s vrácením finanční částky.
 5. Pokud někdo podá vůči provozovateli žalobu nebo jiným způsobem uplatní proti provozovateli svá práva v souvislosti s obsahem nebo informacemi zveřejněnými uživatelem na Virtual Cemetery nebo v souvislosti s jiným jednáním uživatele, zavazuje se uživatel uhradit provozovateli veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoliv druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení), které provozovateli v souvislosti s takto uplatněným nárokem vzniknou.
 6. Uživatel není oprávněn postoupit žádné ze svých práv ani povinností vyplývajících z těchto Podmínek na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Práva a povinnosti provozovatele vyplývající z těchto Podmínek jsou plně převoditelná na třetí osoby, zejména pak v případě fúze, prodeje podniku nebo jiného převodu vlastnictví nebo majetku nebo opatření na základě zákona či jiné situace.
 7. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva mimo práv, která výslovně přísluší uživateli.
 8. Uživatel se zavazuje při používání služby Virtual Cemetery dodržovat vedle těchto Podmínek i veškeré další pokyny a doporučení provozovatele, jakož i všechny příslušné právní předpisy.

Nejvíce aktivní profily

 SOLAR BOHUMIL
† 25. červen 1997
DĚLNÍK
 SOLAROVÁ LUDMILA
† 13. květen 1973
POŠTOVNÍ DORUČOVATELKA
 Bohouš Solar
† 20. říjen 2021
Zedník
MVDr. Ladislav Šebo
† 30. duben 2011
veterinář a dobrodruh
 Andy Gibb
† 10. březen 1988
britský zpěvák
 Eliška Davidová
† 9. červenec 2012
dceruška,sesřička,sestřenice, vnučka,žákyně, kamarádka